Focus i abast
Revista sobre Filosofia amb articles divulgatius i accessibles, de diferents autors (des de docents o intel·lectuals fins a universitaris i batxillers), que inclou seccions variades: el tema monogràfic anunciat, d'articles de tema lliure, documentació i traduccions, recursos pedagògics o experiències didàctiques, el "balcó de l'estudiant" (per als més joves), ressenyes de llibres, una Contraportada d'actualitat, etc.  És una publicació registrada, certificable, i dirigida a estudiants, docents i moltes altres persones interessades en la Filosofia.

Procés d'avaluació d'experts/ertes
Tots els articles enviats seguiran un procés de revisió per part de - com a mínim - dues persones expertes en el tema.  Se n'informa els autors.

Criteris de revisió
Els criteris bàsics a seguir seran l'extensió de l'article, correcció ortogràfica i gramatical, temàtica adient a la revista, nivell de coneixements del tema i estructura formal.
A més, la valoració tindrà en compte l'interès de l'article, la seva contribució al coneixement del tema de què tracta, les novetats que aporta, les relacions establertes correctament, el judici crític que s'hi desenvolupa, les referències bibliogràfiques utilitzades, la redacció correcta, etc., i indicarà recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

Garantia de revisió cega
Tal com s'indica a la guia per a autors (normes de publicació), l'autor ha de lliurar l'article sense les seves dades personals: aquest tipus d'informació (nom i cognoms, adreça electrònica, adscripció acadèmica, adreça postal i breu currículum) s'ha d'adjuntar en un altre arxiu, separat.

Fases del procés d'avaluació d'un article

Fase 1: tramesa de l'original.

Fase 2: avaluació cega de l'original per part de dos revisors externs, experts en l'àmbit temàtic que correspongui

Fase 3: comunicació del resultat de l'avaluació al responsable de la revista.
Els revisors envien el resultat de l'avaluació i una proposta de dictamen a l'equip editorial de la revista.

Fase 4: comunicació del resultat de l'avaluació als autors.

  • Acceptació: un article és aprovat si el resultat de les dues o més avaluacions és positiu.
  • No acceptació: un article és refusat si el resultat de les dues o més avaluacions és negatiu.
  • Acceptació (amb modificacions): el resultat de l'avaluació requereix modificacions substancials del contingut que l'autor haurà d'aplicar abans que l'article quedi aprovat definitivament.

En cas de disparitat d'opinions en el resultat de l'avaluació, s'obre una segona ronda d'avaluació amb un o més avaluadors diferents dins de l'àmbit temàtic corresponent, fins a aconseguir un acord majoritari.

 Criteris de caràcter econòmic
“Filosofia, ara!” no cobra cap taxa per presentació, enviament ni per processament d'articles (APCs), ni tampoc quotes per la seva publicació.

Política d’accés obert
La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global. En particular, la llicència sota la qual es distribueixen els continguts de la revista és CC BY-NC-ND, i compleix amb la definició d'accés obert de la BOAI, que ja hem signat. 

Avís drets d'autor
Aquest avís de drets d'autor/a apareixerà a la pàgina «Sobre la revista» i a les metadades de tots els elements publicats. Els continguts de la revista es difonen sota la llicència CC BY-NC-ND tot i que els autors en conserven els seus drets (copyright) i poden difondre els seus treballs electrònicament, per exemple, en repositoris institucionals. No està permesa la publicació íntegra de la revista en altres plataformes digitals o mitjans impresos sense el permís explícit i escrit dels editors.

Història de la revista

Va començar el darrer trimestre del 2015 (vol. 1). Ha estat una publicació quadrimestral fins a l’inici del vol. 4 (2018) en què ha passat a ser bianual i, successivament, per la pandèmia Covid-19, anual.